Aannamebeleid Heuvellaan

Inleiding

Welkom op de Heuvellaanschool! Vanuit ons openbare uitgangspunt is ieder kind welkom bij ons. Er is nog voldoende ruimte in de groepen voor instroom van 4 jarigen en ook voor zij-instroom hebben we nog plek!

In ons aannamebeleid is er wel een verschil tussen reguliere instroom en tussentijdse instroom.

Reguliere instroom

Hieronder verstaan we het inschrijven van 4 jarige leerlingen, die voor het eerst naar school gaan.

Afspraken
Op OBS Heuvellaan kunnen leerlingen gewoon instromen als ze 4 zijn geworden, we hanteren geen wachtlijst. Houdt u er rekening mee dat kinderen zindelijk moeten zijn als ze naar school komen?

Gang van zaken
Ouders die zoeken naar een passende basisschool voor hun kind(eren) kunnen de open dagen in april en oktober bezoeken en/of een een afspraak maken met de directeur. Na een gesprek en rondleiding kunnen ouders via de website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Uw kind is ingeschreven op het moment dat u van ons een bevestiging van inschrijving/ plaatsing op onze school heeft ontvangen.

De toekomstige leerkracht neemt 2 á 3 maanden voordat een kind 4 jaar wordt contact op en dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakemoment en een aantal wenmomenten (dagdelen).

Tussentijdse instroom

Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen en/of verhuizen naar Apeldoorn.

Afspraken
Als ouders vanuit een verhuizing een leerling aan willen melden op school volgt er altijd een gesprek en (zo mogelijk een) rondleiding. Ook wordt contact opgenomen met de school van herkomst.

Overstappen van een andere school binnen Apeldoorn komt ook voor. Daarbij hanteren we het protocol dat binnen de Apeldoornse basisscholen is afgesproken. Dit is bedoeld om een zorgvuldige afweging te maken in belang van het kind. Soms is er dan iets aan de hand en daarom kijken we dan extra goed wat nodig is en of wij dat kunnen bieden.

We houden de volgende criteria aan bij de aanname van zij-instromende leerlingen:

* De “draagkracht” van een klas/groep. Dit is een combinatie van de groepsgrootte en het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in deze groep

* De mogelijkheden, aanwezige deskundigheid en ervaringen van het team

* De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen

* De mogelijkheden van ons aanbod en materiaal

* De mate waarin de leerling en leerkrachten extern kunnen worden ondersteund

* De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp en medewerking van de ouders

* De mate waarin de veiligheid van de leerlingen, de medeleerlingen en het team kan worden gewaarborgd

* De mate waarin de school de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan organiseren met ouders (vanuit school verstrekken we geen medicijnen en verrichten we zelf geen medische handelingen)

* De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar zijn

* De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te ontwikkelen

Na afwegingen van de bovenstaande criteria wordt besloten om een leerling al dan niet te plaatsen.

Gang van zaken
Meestal is er eerst telefonisch contact of een afspraak per mail en/of een schoolbezoek. Daarna volgt overleg met de school van herkomst.

Als ouders voor een overstap binnen Apeldoorn telefonisch contact zoeken om een overstap van een andere school te bespreken, vragen we eerst of de huidige school op de hoogte is van het voornemen van een overstap en vragen we naar de reden van vertrek. Er wordt pas een afspraak gemaakt met de ouders als de huidige school op de hoogte is. Tijdens de afspraak gaan we verder doorvragen naar de achterliggende reden waarom ouders van school willen wisselen. Ook vragen we naar de leerprestaties en het gedrag van een kind. Na dit oriënterend gesprek vindt er altijd telefonisch contact plaats met directeur of locatieleider van de huidige school. Vaak wordt ook een overleg met onze intern begeleider en de intern begeleider van de andere school gepland. We volgen hierbij het protocol “overname leerlingen”.

Na dit contact overleggen IB’er, directeur en leerkracht(en) of het kind aangenomen wordt.

 

Delen via