Aannamebeleid Heuvellaan

Inleiding
Basisschool de Heuvellaan is een openbare basisschool, die  onder de stichting Leerplein055 valt. Vanwege het openbare karakter van de school wordt bij de toelating van kinderen geen onderscheid gemaakt op basis van geloofsovertuiging, geslacht of huidskleur. Op dit moment hanteert de Heuvellaan nog geen wachtlijst.

De Heuvellaan is sinds 2001 gehuisvest aan de Burglaan en heeft een dependance aan de Bosweg. De beide locaties liggen nog geen 50 meter van elkaar af. Achter de beide locaties ligt het prachtige grote schoolplein van de Heuvellaan.

Vanwege de toeloop de laatste jaren van vooral zij-instromende kinderen (van andere basisscholen uit Apeldoorn) en de wet passend onderwijs is het formuleren van een toelatings- en aannamebeleid noodzakelijk geworden. Dit beleid treft u hieronder aan.

We maken een onderscheid tussen:

1. Reguliere instroom.
Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn.

2. Tussentijdse instroom.
Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen en/of verhuizen naar Apeldoorn.

Reguliere instroom
Afspraken
Kinderen kunnen ingeschreven worden op de Heuvellaan vanaf de leeftijd van 2 jaar. De Heuvellaan hanteert geen wachtlijst bij leerlingen die nog niet leerplichtig zijn. Wel kan de directie bepalen dat leerlingen die in de loop van een schooljaar 4 jaar worden, niet meteen kunnen starten. Dit heeft dan te maken met te grote kleutergroepen en/of te weinig handen in deze groepen. Broertjes en zusjes van kinderen die de Heuvellaan al bezoeken, hebben voorrang indien een groep te groot zou worden.

Ook kinderen die de 3+ groep (valt onder stichting OOK) op de Heuvellaan bezoeken hebben voorrang op een plek indien we moeten overgaan op een wachtlijst bij de kleutergroepen.

De school heeft het recht een leerling te weigeren die nog niet zindelijk is.

Gang van zaken
Ouders die hun kind eventueel willen aanmelden, maken een afspraak met de directie. Na een gesprek en rondleiding krijgen de ouders een inschrijfformulier mee naar huis of ontvangen ze deze via de mail. Datum van inschrijving is de datum dat het inschrijfformulier is ontvangen door de administratie. Zodra het inschrijfformulier is verwerkt, krijgen de ouders thuis een bevestiging toegezonden. De leerkracht van de kleutergroep neemt 2 á 3 maanden voordat een kind 4 jaar wordt contact op en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakemoment en de 6 à 8 wenmomenten (dagdelen). Het kunnen ook minder wenmomenten zijn bv. voor kinderen die vlak voor of in de zomervakantie 4 jaar worden.

Tussentijdse instroom
Afspraken
We houden de volgende criteria aan bij de aanname van zij-instromende leerlingen:

* De “draagkracht” van een klas/groep. Dit is een combinatie van de groepsgrootte en het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in deze groep

* De mogelijkheden, aanwezige deskundigheid en ervaringen van het team

* De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen

* De mogelijkheden van ons aanbod en materiaal

* De mate waarin de leerling en leerkrachten extern worden ondersteund

* De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp en medewerking van de ouders

* De mate waarin de veiligheid van de leerlingen, de medeleerlingen en het team kan worden gewaarborgd

* De mate waarin de school de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan bieden

* De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar zijn

* De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te ontwikkelen

Na afwegingen van de bovenstaande criteria wordt besloten om een leerling al dan niet te plaatsen.

Gang van zaken
Als ouders telefonisch contact zoeken, noteren we altijd van welke school het kind komt en vragen we kort naar de reden van vertrek. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de ouders. Tijdens deze afspraak gaan we verder doorvragen naar de achterliggende reden waarom ouders van school willen wisselen. Ook vragen we naar de leerprestaties en het gedrag van een kind. Na dit oriënterend gesprek vindt er altijd telefonisch contact plaats met directeur of locatieleider van de huidige school en dienen ouders nogmaals een gesprek te voeren op de huidige school. We volgen hierbij het protocol “overname leerlingen”.

Na een vervolggesprek neemt onze IB-er of directeur nogmaals contact op met de vorige school.

Na dit contact overleggen IB-er, directeur en leerkracht(en) of het kind aangenomen wordt.

Het aannemen is altijd voorlopig tot het onderwijskundig rapport binnen is. Hierna wordt een kind definitief geplaatst.

Als ouders vanuit een verhuizing een leerling aan willen melden op school volgt er altijd een gesprek en rondleiding. Vervolgens wordt ook hier altijd contact opgenomen met de school van herkomst en wordt in overleg met de ouders en de school besloten of de leerling geplaatst kan worden op de Heuvellaan.

Regelingen
Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke beperkingen er zijn bij het aannemen van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. De directie behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, van bovenstaande regeling af te wijken.

Delen via