Aannamebeleid Heuvellaan

Inleiding
Basisschool de Heuvellaan is een openbare basisschool, die onder de stichting Leerplein055 valt. Vanuit ons openbare uitgangspunt is ieder kind welkom bij ons, mits we voldoende ondersteuning kunnen bieden. Op dit moment hanteert de Heuvellaan nog geen wachtlijst.

OBS Heuvellaan is gehuisvest aan de Burglaan en heeft een dependance aan de Bosweg. De beide locaties liggen nog geen 50 meter van elkaar af. We hebben op ons terrein ook een gymzaal tot onze beschikking en achter de beide locaties ligt het heerlijk grote schoolplein.

Vanwege de toeloop de laatste jaren van vooral zij-instromende kinderen (van andere basisscholen uit Apeldoorn) en de wet passend onderwijs is het formuleren van een toelatings- en aannamebeleid noodzakelijk geworden. Dit beleid treft u hieronder aan.

We maken een onderscheid tussen:

1. Reguliere instroom.
Hieronder verstaan we het inschrijven van 4 jarige leerlingen die nog niet leerplichtig zijn.

2. Tussentijdse instroom.
Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen en/of verhuizen naar Apeldoorn.

Reguliere instroom
Afspraken
OBS Heuvellaan hanteert (nog) geen wachtlijst bij leerlingen die nog niet leerplichtig zijn (4 jarigen). Wel kan de directie bepalen dat leerlingen die in de loop van een schooljaar 4 jaar worden, niet meteen kunnen starten. Dit heeft dan te maken met te grote kleutergroepen en/of te weinig handen in deze groepen. Broertjes en zusjes van kinderen die de Heuvellaan al bezoeken, hebben voorrang als een groep te groot zou worden.

Samen met Doomijn Kinderopvang zorgen we voor een 3+groep om de overstap naar de basisschool wat te verlichten.

Kinderen moeten zindelijk zijn als ze naar school komen.

Gang van zaken
Ouders die zoeken naar een passende basisschool voor hun kind(eren) kunnen de open dagen in april enoktober bezoeken en/of een een afspraak maken met de directie. Na een gesprek en rondleiding kunnen ouders via de website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Datum van aanmelding is de datum dat het inschrijfformulier is ontvangen door de administratie. Zodra het inschrijfformulier is verwerkt, krijgen de ouders thuis een bevestiging toegezonden. De onderbouwcoördinator neemt 2 á 3 maanden voordat een kind 4 jaar wordt contact op en dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakemoment en een aantal wenmomenten (dagdelen).

Tussentijdse instroom
Afspraken
We houden de volgende criteria aan bij de aanname van zij-instromende leerlingen:

* De “draagkracht” van een klas/groep. Dit is een combinatie van de groepsgrootte en het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in deze groep

* De mogelijkheden, aanwezige deskundigheid en ervaringen van het team

* De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen

* De mogelijkheden van ons aanbod en materiaal

* De mate waarin de leerling en leerkrachten extern kunnen worden ondersteund

* De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp en medewerking van de ouders

* De mate waarin de veiligheid van de leerlingen, de medeleerlingen en het team kan worden gewaarborgd

* De mate waarin de school de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan organiseren met ouders (vanuit school verstrekken we geen medicijnen en verrichten we zelf geen medische handelingen)

* De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar zijn

* De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te ontwikkelen

Na afwegingen van de bovenstaande criteria wordt besloten om een leerling al dan niet te plaatsen.

Gang van zaken
Als ouders telefonisch contact zoeken om een overstap van een andere school te bespreken, vragen we eerst of de huidige school op de hoogte is van het voornemen van een overstap en vragen we naar de reden van vertrek. Er wordt pas een afspraak gemaakt met de ouders als de huidige school op de hoogte is. Tijdens de afspraak gaan we verder doorvragen naar de achterliggende reden waarom ouders van school willen wisselen. Ook vragen we naar de leerprestaties en het gedrag van een kind. Na dit oriënterend gesprek vindt er altijd telefonisch contact plaats met directeur of locatieleider van de huidige school. Vaak wordt ook een overleg met onze intern begeleider en de intern begeleider van de andere school gepland. We volgen hierbij het protocol “overname leerlingen”.

Na dit contact overleggen IB’er, directeur en leerkracht(en) of het kind aangenomen wordt.

Het aannemen is altijd voorlopig tot het onderwijskundig rapport binnen is. Hierna wordt een kind definitief geplaatst.

Als ouders vanuit een verhuizing een leerling aan willen melden op school volgt er altijd een gesprek en rondleiding. Vervolgens wordt ook hier altijd contact opgenomen met de school van herkomst en wordt in overleg met de ouders en de school besloten of de leerling geplaatst kan worden op de Heuvellaan.

Regelingen
Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke beperkingen er zijn bij het aannemen van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. De directie behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, van bovenstaande regeling af te wijken.

Delen via