Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR vervult een belangrijke rol als inspraakorgaan binnen de school. DeLees meer


De ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) op de Heuvellaanschool is er voor de kinderen en wordt gevormd door ouders van leerlingen. Op de eerste plaats is de ORLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


Interne vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon van onze school is op dit moment: Cindy Veth samen met Monique Dekker. Iedereen kan in vertrouwen bij deze leerkrachten terecht.


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nuLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7Lees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het schoolteam worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragenLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten/schoolmedewerkers. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00  13.00 – 15.00  13.00Lees meer


Stagiaires in onze school

Stagiaires/werkplekleren op de Heuvellaan Op de Heuvellaan wordt veel en graag gewerkt met stagiaires. In bijna alle groepen zult u studenten aantreffen. Onze school heeftLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Vrienden van de Heuvellaan

De Stichting Vrienden van de Heuvellaan is een groep vrijwilligers binnen de Heuvellaanschool die actief bezig is met het werven van fondsen ten behoeve van onze school.Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer