Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raadLees meer


De ouderraad (OR)

De ouderraad op de Heuvellaanschool is er voor de kinderen en wordt gevormd door ouders van leerlingen. Op de eerste plaats is de ouderraad belastLees meer


Interne vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van onze school zijn: Wilma van Woerkom en Francien Schipper.


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle zaken die in en om de school plaats hebben gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Ook wordt in dit verslag opgenomen waarLees meer


Opvang nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het schoolteam worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragenLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00  13.00 – 15.00  13.00Lees meer


Stagiaires in onze school

Stagiaires/werkplekleren op de Heuvellaan Op de Heuvellaan wordt veel en graag gewerkt met stagiaires. In bijna alle groepen zult u studenten aantreffen. Onze school heeftLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Vrienden van de Heuvellaan

Stichting voor extra fondsen ten behoeve van de school Binnen de Heuvellaan is er een groep vrijwilligers actief met het werven van fondsen ten behoeve vanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer