Medezeggenschap

De MR is een officieel adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (de WMS). De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding die elk even groot zijn.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft altijd kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleid voor:

  • de verbetering van het onderwijs;
  • het kiezen van leermethodes;
  • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het schoolplan;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • de communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • de individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
  • de (sociale) veiligheid (in en rond de school)

De MR is er dus niet voor individuele probleemsituaties. Die situaties zult u moeten bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie. Voor bepaalde voorgenomen besluiten heeft de MR (of een deel van de MR) instemmingsrecht of adviesrecht. De besluiten waarvoor dit geldt zijn opgenomen in de wet en ons Medezeggenschapsreglement.

GMR
Naast de Medezeggenschapsraad functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarin alle scholen van het openbaar onderwijs in Apeldoorn zijn vertegenwoordigd. In de GMR worden de bovenschoolse beleidsmatige zaken besproken met de algemeen directeur van het Openbaar Primair Onderwijs in Apeldoorn (dit is de koepelorganisatie ‘Leerplein055’). Het betreft o.a. het Arbobeleid, het Zorgplan, het ICT-beleid en het veiligheidsbeleid.

Hier vindt u  het medezeggenschapsreglement van de MR (2017), het huishoudelijk reglement van de MR Heuvellaan en het activiteitenjaarplan van schooljaar 2019-2020

Wie zitten er in de MR?

Leerkrachten Ouders
Marieke slot Kirstin
Leonie van Buren
(leerkracht groep 7)
Roos
Rick Riensema
(leerkracht groep 6B)
Bas
Marije Jacobsen
Namens OBS Heuvellaan zit Machteld Koppenaal (leerkracht groep 4B) in de GMR.

Hoe kunt u in contact komen met de MR?
Met problemen, vragen en suggesties kunt u altijd bij één van de MR-leden terecht. De MR is ook per e-mail bereikbaar via mrheuvellaan@leerplein055.nl

Wanneer zijn de MR vergaderingen in het schooljaar 2020/2021?

Woensdag 9 september
Woensdag 28 oktober
Maandag 7 december
Dinsdag 26 januari
Maandag 8 maart
Woensdag 21 april
Dinsdag 25 mei
Woensdag 30 juni

Bij de vergaderingen van de MR mag in principe iedereen aanwezig zijn: ook ouders en leerkrachten die niet in de MR zitten. Dus als er thema’s behandeld worden die extra aanspreken kan iedereen aansluiten! Alleen als er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan kan de MR besluiten om een (gedeeltelijk) besloten vergadering te houden. De aanvang van de vergaderingen is 19:30 uur.

Wat staat er op de agenda van de komende MR?
De agenda voor de komende MR staat in principe circa een week voor de vergadering op de site.

Agenda MR 09 09-2020

Wat is er in de MR besproken?
De notulen van elk MR/overleg komen ná vaststelling in de eerstvolgende MR beschikbaar op de site

notulen MR 09-06-2020

notulen MR 09-03-2020
Notulen MR 21-02-2020
Notulen MR 09-09-2019
jaarverslag 2018-2019
notulen MR 3 juli 2019
Notulen MR 27 maart 2019
notulen MR 5 november 2018
notulen MR 20 juni 2018
notulen MR 28 maart 2018
notulen MR 31 januari 2018
notulen MR 22 november 2017
notulen MR 13 september 2017
jaarverslag 2017-2018
notulen MR 19 juni 2017
Notulen MR 3 mei 2017
Notulen MR 13 maart 2017
Notulen MR 25 januari 2017
Notulen MR 21 november 2016
Notulen-MR-20-juni-2016
Notulen MR 24 mei 2016
Notulen MR 18 april 2016
Notulen MR 13 januari 2016
Notulen MR 26 oktober 2015
Notulen MR 9 september 2015
Notulen MR 22 juni 2015
Notulen MR 29 april 2015
Notulen MR 9 maart 2015
Notulen MR 14 januari 2015

Delen via