Leesprotocol

Basisscholen binnen Leerplein055 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertisecentrum Nederlands. Meer informatie over leesproblemen en dyslexie is op school beschikbaar.

Er worden steeds vaker problemen geconstateerd bij het (beginnend) leesproces. We willen deze problemen graag zo vroeg mogelijk leren onderkennen en aanpakken. De afgelopen schooljaren hebben de leerkrachten en de intern begeleider zich op dit gebied geschoold.