Sociale veiligheid

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. De scholen van Leerplein055 hebben hiervoor een veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incident plaatsvindt, wordt het veiligheidsbeleid toegepast, geregistreerd en geëvalueerd. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Voor Leerplein055 betekent dit dat: 
  • het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid: op school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Kanvas, SCOL, Kindbegrip (MSV).
  • elke school een vertrouwenspersoon heeft die het beleid ten aanzien van pesten monitort en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG in Apeldoorn biedt ondersteuning van ouders en kinderen op het gebied van gezonde en veilige groei en ontwikkeling. Aan iedere school in Apeldoorn zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.
Het CJG kan school, ouders en leerlingen daarnaast begeleiden, adviseren en verwijzen bij onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie.
Zie voor meer informatie www.cjgapeldoorn.nl

Sociale structuur
Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, voelen zij zich sterk genoeg om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken. Het is de taak van het schoolteam die veiligheid en vertrouwdheid te waarborgen. Daarom staat het werken aan een goede sociale structuur centraal in ons onderwijs.

De manier waarop de kinderen en de leerkrachten met elkaar om gaan is bepalend voor de mate waarin we rekening kunnen houden met de verschillen in ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de kinderen. Om die sociale structuur goed in kaart te brengen, wordt naast de gewone overdracht aan de nieuwe leerkracht aan het eind van een schooljaar, ook de sociale structuur van een groep overgedragen. (Welke kinderen zijn voortrekkers in de groep, wie zijn de bruggenbouwers, wie hebben er een extra steuntje nodig, enz.) de eerste 8 à 10 weken van het schooljaar zijn de Gouden Weken, waarin de sociale structuren opnieuw worden bepaald in de nieuwe groepssetting. Wij zijn in die fase extra alert op op de sociale competenties, die belangrijk zijn voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Twee keer per jaar vullen leerlingen vragenlijsten in m.b.t. hun welbevinden en betrokkenheid. Wij analyseren de gegevens en bespreken eventuele knelpunten op individueel of groepsniveau altijd z.s.m. Gelukkig tonen onze leerlingen zich tot nu toe altijd bovengemiddeld veilig en tevreden, zoals blijkt uit de landelijke benchmark.