Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incident plaatsvindt, wordt dit geregistreerd en geëvalueerd. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Voor Leerplein055 betekent dit dat: 
  • het voeren van sociaal veiligheidsbeleid: op school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn KIVA, ZIEN, Kanvas, etc.   
  • elke school een vertrouwenspersoon heeft die het beleid ten aanzien van pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG in Apeldoorn biedt ondersteuning van ouders en kinderen op het gebied van gezonde en veilige groei en ontwikkeling. Aan iedere school in Apeldoorn zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.
Het CJG kan school, ouders en leerlingen daarnaast begeleiden, adviseren en verwijzen bij onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie.
Zie voor meer informatie www.cjgapeldoorn.nl

Sociale structuur
Onderwijs kan pas starten, als de sfeer in de groep en op de school goed is.
Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, voelen zij zich sterk genoeg om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken.
Het is de taak van het schoolteam die veiligheid en vertrouwdheid te waarborgen. Daarom staat het werken aan een goede sociale structuur centraal in ons onderwijs.
De manier waarop de kinderen en de leerkrachten met elkaar om gaan is bepalend voor de mate waarin we rekening kunnen houden met de verschillen in ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de kinderen.
Om die sociale structuur goed in kaart te brengen, wordt naast de gewone overdracht aan de nieuwe leerkracht aan het eind van een schooljaar, ook de sociale structuur van een groep overgedragen. (Welke kinderen zijn voortrekkers in de groep, wie zijn de bruggenbouwers, wie hebben er een extra steuntje nodig, enz.)