Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten/schoolmedewerkers. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs, wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan heel actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad. Daarnaast kunt u ook  zitting nemen in onze Stichting Vrienden van de Heuvellaan, de PR-commissie, klassenouder worden, helpen bij het Spetterproject, bij de kerstviering, bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfkracht worden, hulpouder bij de groepen, enz.

U begrijpt… Zonder de hulp van ouders kunnen we de school niet vormgeven! Ook hier geldt weer overduidelijk: “Jij en ik… Samen meer!” Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school vele ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Contacten met ouders

We streven naar goede samenwerking tussen ouders en school. Dat willen we bereiken door:

•     Goed, tijdig en geregeld contact tussen ouders/verzorgers en school (open lokaal, informatieavond, contactmomenten rond rapporten, etc.).

•     Een hechte samenwerking met de leerkracht/het schoolteam, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van het onderwijs aan hun kind(eren).

•     Goede communicatie (o.a. de digitale weekbrief; de Heuvellaan Express).

•     Het delen van verantwoordelijkheid (sterke medezeggenschap- en ouderraad).

•     Hulp bij de uitvoering van het onderwijs (computer, overblijven, handvaardigheid, hoofdluiscontrole, lezen, gastlessen enz.).

•     Hulp bij het opzetten en organiseren van de vele evenementen en activiteiten.

•     Klassenouders, die de leerkracht assisteren bij de organisatie van klassenuitjes e.d.