Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten/schoolmedewerkers. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs, wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan heel actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad. Daarnaast kunt u ook  zitting nemen in onze PR-commissie, klassenouder worden, helpen bij het Spetterproject, bij de kerstviering, bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfkracht worden, hulpouder bij de groepen, enz.

U begrijpt, zonder de hulp van ouders kunnen we de school niet vormgeven! Ook hier geldt weer overduidelijk: “Jij en ik… Samen meer!” Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school vele actieve ouders aantreft.

Contacten met ouders

We streven naar goede samenwerking tussen ouders en school. Dat willen we bereiken door:

•     Goed, tijdig en geregeld contact tussen ouders/verzorgers en school (open lokaal, informatieavond, contactmomenten rond rapporten, etc.).

•     Een hechte samenwerking met de leerkracht/het schoolteam, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van het onderwijs aan hun kind(eren).

•     Goede communicatie (o.a. de digitale nieuwsbrief; de Heuvellaan Express).

•     Het delen van verantwoordelijkheid (sterke medezeggenschap- en ouderraad).

•     Hulp bij de uitvoering van het onderwijs (overblijven, handvaardigheid, hoofdluiscontrole, lezen, gastlessen enz.).

•     Hulp bij het opzetten en organiseren van de vele evenementen en activiteiten.

•     Klassenouders, die de leerkracht assisteren bij de organisatie van klassenuitjes e.d.