Ouders en school

Zonder de hulp van ouders kunnen we de school niet vormgeven! Immers: “Jij en ik… Samen meer!”

Ouders en verzorgers van de kinderen maken een belangrijk deel uit van onze school. We vinden het erg fijn, wanneer ouders betrokken zijn bij wat hun kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan heel actief zijn als lid van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad of door klassenouder te worden, te helpen bij het Spetterproject, de kerstviering, allerlei (sport)activiteiten, overblijfkracht te worden, hulpouder bij de groepen, enz. Maar ook ouders die slechts af en toe even komen helpen zijn we heel dankbaar!

Kortom: ouderbetrokkenheid is zeer welkom op onze school!

Contacten met ouders

We streven naar goede samenwerking tussen ouders en school. Dat willen we bereiken door:

•     Goed, tijdig en geregeld contact tussen ouders/verzorgers en school (startgesprekken, informatieavond, contactmomenten rond rapporten, etc.).

•     Een hechte samenwerking met de leerkracht/het schoolteam, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de betrokkenheid op het onderwijs aan hun kind(eren).

•     Goede communicatie (o.a. de digitale nieuwsbrief de Heuvellaan Express en inzet van Parro via app en Parnassys via e-mail)

•     Het delen van verantwoordelijkheid (sterke medezeggenschaps- en ouderraad).

•     Hulp bij de uitvoering van het onderwijs (handvaardigheid, hoofdluiscontrole, lezen, gastlessen enz.).

•     Hulp bij het opzetten en organiseren van de vele evenementen en activiteiten.

•     Klassenouders, die de leerkracht assisteren bij de organisatie van klassenuitjes e.d.