Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten/schoolmedewerkers. Ook ouders en verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs, wanneer ouders betrokken zijn bij wat hun kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan heel actief zijn als lid van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad of door klassenouder te worden, te helpen bij het Spetterproject, de kerstviering, allerlei (sport)activiteiten, overblijfkracht te worden, hulpouder bij de groepen, enz. Kortom: mogelijkheden genoeg om bij school betrokken te zijn!

Sterker nog: zonder de hulp van ouders kunnen we de school niet vormgeven! Ook hier geldt weer overduidelijk: “Jij en ik… Samen meer!”

Contacten met ouders

We streven naar goede samenwerking tussen ouders en school. Dat willen we bereiken door:

•     Goed, tijdig en geregeld contact tussen ouders/verzorgers en school (startgesprekken, informatieavond, contactmomenten rond rapporten, etc.).

•     Een hechte samenwerking met de leerkracht/het schoolteam, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van het onderwijs aan hun kind(eren).

•     Goede communicatie (o.a. de digitale nieuwsbrief de Heuvellaan Express en inzet van Parro via app en Parnassys via e-mail)

•     Het delen van verantwoordelijkheid (sterke medezeggenschap- en ouderraad).

•     Hulp bij de uitvoering van het onderwijs (overblijven, handvaardigheid, hoofdluiscontrole, lezen, gastlessen enz.).

•     Hulp bij het opzetten en organiseren van de vele evenementen en activiteiten.

•     Klassenouders, die de leerkracht assisteren bij de organisatie van klassenuitjes e.d.