Taken en functies team

Ons Team

Samenstelling

Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur.

 

De groepsleerkrachten

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met degene die voor de groep staat.

De leerkracht is voor de leerling en diens ouders de verantwoordelijke persoon en dus het aanspreekpunt.

Onze juffen en meesters zijn natuurlijk op de eerste plaats bezig met het geven van onderwijs. Het voorbereiden, uitvoeren en nakijken van de lessen en het extra helpen van zorgleerlingen neemt het grootste deel van de tijd in beslag.

Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht nog neventaken, die de hele schoolorganisatie ten goede komen.

Er is een aantal groepen waarin twee leerkrachten in een duobaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben over de kinderen. Zij hebben uiteraard nauw overleg met elkaar over de gang van zaken in de groep.

Onze school telt ongeveer 24 leerkrachten. We streven naar een evenwichtige opbouw in het team naar zowel leeftijd als de verdeling tussen vrouwen en mannen. Zoals in de meeste Nederlandse scholen hebben we meer juffen als meesters, variërend in leeftijd van 22 tot ongeveer 62 jaar.

 

Taken en functies van de teamleden

Naast de taken die leerkrachten vervullen als groepsleerkracht, zijn er nog andere taken te vervullen, zoals o.a.:

•      Intern begeleider (“coördineren van de zorg”)

•      ICT-er (beheer van de website, computeronderwijs, enz.)

•      Vertrouwenspersoon (bij klachten)

•      Bouwcoördinatoren (groepen 1 t/m 3; groepen 4 t/m 8)

•      LB-leerkrachten, leerkrachten met specialisaties op verschillende gebieden. Zij denken mee met management in tal van onderwijszaken die van belang zijn voor de Heuvellaan.

•      Opleider In De School (OIDS = coördineren van alle stages);

•      Heuveltuincoördinator (coördineren van het werk in onze Heuveltuin);

•      Deelname in de medezeggenschapsraad en ouderraad, enz. ;

•      Deelname aan taakgroepen t.b.v. onderwijsvernieuwingen (bijv.: onderwijsinhoud, ICT, gesprekken

De directie

Ellen Mulder is sinds mei 2018 de directeur. Zij is dinsdag t/m vrijdag op school aanwezig. Zij is wel de hele week via de mail bereikbaar.

De vakleerkrachten

Op donderdag wordt gymnastiekles gegeven door vakleerkracht meester Gert Jan van de Vorsten. De tweede gymles wordt gegeven door de eigen leerkracht. Verder hebben we op school een vakleerkracht HVO. Juf Joke van der Horst geeft HVO (Humanistisch Vormend Onderwijs) aan de groepen 4 t/m 8. Deze lessen zijn facultatief.

De onderwijsassistent

Het schoolteam weet zich bijgestaan door een onderwijsassistent (parttime). Zij ondersteunt het ontwikkelingsproces / de extra zorg bij kleine groepjes kinderen of van kinderen individueel.

Administratieve kracht

Een onmisbare schakel op de Heuvellaanschool is Josine Engelen. Zij is de hele week ’s morgens aanwezig.

De conciërge 

Erick Jannes is eens in de twee weken een schoolweek werkzaam op onze school. Hij houdt zich vooral met dagelijks onderhoud in en rond de school.