De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR vervult een belangrijke rol als inspraakorgaan binnen de school. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders en school.

Adviesrecht en instemmingsbevoegdheid
Onze MR bestaat uit zes leden, waarvan er drie uit de personeelsgeleding zijn gekozen en drie uit de oudergeleding. Voor de oudergeleding worden er jaarlijks verkiezingen gehouden, indien er zich meer dan twee kandidaten hebben gemeld. De MR heeft in bepaalde zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als u interesse heeft. De verslagen van de vergaderingen komen op de website.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn, dus ook de Heuvellaanschool.