De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een officieel adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (de WMS). De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding die elk even groot zijn.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleid voor:

  • de verbetering van het onderwijs;
  • het kiezen van leermethodes;
  • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het schoolplan;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • de communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • de individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
  • de (sociale) veiligheid (in en rond de school)

De MR is er dus niet voor individuele probleemsituaties. Die situaties zult u moeten bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie. Voor bepaalde voorgenomen besluiten heeft de MR (of een deel van de MR) instemmingsrecht of adviesrecht. De besluiten waarvoor dit geldt zijn opgenomen in de wet en ons Medezeggenschapsreglement.

GMR
Naast de Medezeggenschapsraad functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarin alle scholen van het openbaar onderwijs in Apeldoorn zijn vertegenwoordigd. In de GMR worden de bovenschoolse beleidsmatige zaken besproken met de algemeen directeur van het Openbaar Primair Onderwijs in Apeldoorn (dit is de koepelorganisatie ‘Leerplein055’). Het betreft o.a. het Arbobeleid, het Zorgplan, het ICT-beleid en het veiligheidsbeleid.

Hier vindt u  het medezeggenschapsreglement van de MR (2017), het huishoudelijk reglement van de MR Heuvellaan en het activiteitenjaarplan van schooljaar 2019-2020

Wie zitten er in de MR?

Leerkrachten Ouders
Marieke Slot Robert (voorzitter)
Ouder van kinderen uit de groepen 6 en 8B
Marije Jacobsen
(leerkracht groep 1B)
Roos  (secretaris en penningmeester)
Ouder van kinderen uit de groepen 5A en 8A
Rick Riensema
(leerkracht groep 8A)
Kirstin (vice voorzitter)
Ouder van een leerling uit groepen 4B, 2 en de 3+ groep.
Namens OBS Heuvellaan zit Leonie van Buren (leerkracht groep 6) in de GMR.

 

Actuele informatie met agenda’s en notulen, vindt u via de tab ‘Ouders’ Medezeggenschap.