Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de Centrale Eindtoets basisonderwijs. Alle Leerplein055-scholen nemen deze toets af van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs.

Schooladvies 

Wij geven vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. Het resultaat van de eindtoets heeft geen invloed op het advies. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan.

U krijgt het schooladvies op papier. Vaak krijgt u van de basisschool een toelichting op het advies. Veel basisscholen geven aan het eind van groep 7 of het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling.

Schoolkeuze en open dagen

Aan het eind van de basisschool komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen wordt in oktober een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. In de periode november tot en met januari kunnen groep 8 leerlingen op verschillende manieren kennismaken met het voortgezet onderwijs.

Op de website www.vo-apeldoorn.nl vinden leerlingen, ouders en leerkrachten informatie over het voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Denk daarbij aan aanbod, leerlijnen en het aanbod van extra vakken. Daarnaast is het mogelijk om scholen eenvoudig met elkaar te vergelijken, als het gaat om indicatoren als leerlingenaantal, identiteit en leerlijnen in de brugklas. Uiteraard is er ook een overzicht te vinden van alle voorlichtingsmomenten, die de scholen organiseren.

Aanmelden

Basisscholen in de gemeente Apeldoorn moeten vóór 1 maart de leerlingen hebben aangemeld bij het voortgezet onderwijs.