Organisatie van ons onderwijs

Bouwen en groepen
We werken op onze school voornamelijk met homogene jaargroepen (kinderen van een bepaalde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in groepen).
De groepen worden samengesteld op basis van onderwijskundige argumenten. Belangrijke overwegingen daarbij zijn:
• Vertrouwdheid en veiligheid,
• Rekening houden met verschillen in aanpak en ontwikkeling,
• Aantal kinderen per groep,
• Goede verdeling tussen meisjes en jongens,
• Efficiënte inzet van de leerkrachten.

Bouwen
De school is organisatorisch verdeeld in 2 bouwen: bouw 1 t/m 3 en bouw 4 t/m 8. Naast teamvergaderingen zijn er bouwvergaderingen, voorgezeten door de bouwcoördinator, waarin bouwspecifieke zaken aan de orde komen.
We vinden het belangrijk, dat we onze benadering, werkwijze en ontwikkelingsdoelen van groep naar groep goed op elkaar afstemmen. Deze doorgaande lijn is dan ook vast onderwerp van gesprek tijdens de studiedagen en in de bouwvergaderingen.

Ons team
Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistenten, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur.

De groepsleerkrachten
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met degene die voor de groep staat.
De leerkracht is voor de ouders de verantwoordelijke persoon en dus het aanspreekpunt.
Onze juffen en meesters zijn natuurlijk op de eerste plaats bezig met het geven van onderwijs. Het voorbereiden, uitvoeren en nakijken van de lessen en het extra helpen van zorgleerlingen neemt het grootste deel van de tijd in beslag.
Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht nog neventaken, die de hele schoolorganisatie ten goede komen.
Er is een aantal groepen waarin twee leerkrachten in een duobaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben over de kinderen. Zij hebben uiteraard nauw overleg met elkaar over de gang van zaken in de groep.
Onze school telt ongeveer 24 leerkrachten. We streven naar een evenwichtige opbouw in het team naar zowel leeftijd als de verdeling tussen vrouwen en mannen. Zoals in de meeste Nederlandse scholen hebben we meer juffen dan meesters, variërend in leeftijd van 22 tot ongeveer 63 jaar.

Taken en functies van de teamleden
Naast de taken die leerkrachten vervullen als groepsleerkracht, zijn er nog andere taken te vervullen, zoals o.a.:
• Intern begeleider (coördineren van de kwaliteitszorg)
• ICT-er (beheer van de website, computeronderwijs, enz.)
• Vertrouwenspersoon (bij vragen en klachten)
• Bouwcoördinatoren (groepen 1 t/m 3 en groepen 4 t/m 8)
• L11-leerkrachten, leerkrachten met specialisaties op verschillende gebieden. Zij denken mee met management in tal van onderwijszaken die van belang zijn voor de Heuvellaan.
• Opleider In De School (OIDS = coördineren van alle stages);
• Heuveltuincoördinator (coördineren van het werk in onze Heuveltuin);
• Deelname in de medezeggenschapsraad en ouderraad, enz. ;
• Deelname aan taakgroepen t.b.v. onderwijsvernieuwingen, te weten ICT, Onderwijsinhoud en  Klassenmanagement

De directie
Ellen Mulder is de directeur van de school.

De vakleerkrachten
Op donderdag wordt gymnastiekles gegeven door vakleerkracht meester Gert Jan van de Vorsten. De tweede gymles wordt gegeven door de eigen leerkracht.

Verder hebben we op school 1 vakleerkracht HVO. Juf Joke van der Horst geeft HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) aan de groepen 4 t/m 8. Deze lessen zijn facultatief.

De onderwijsassistent
Het schoolteam weet zich ondersteund door een onderwijsassistent (parttime). Zij begeleidt het ontwikkelingsproces van de extra zorg bij kleine groepjes kinderen of ondersteunt de begeleiding van kinderen individueel.

Administratief assistente
Een onmisbare schakel op de Heuvellaanschool is Josine Engelen. Zij is de hele week aanwezig en heeft vnl. administratieve taken onder haar beheer.

De conciërge (onderwijsondersteuning)
Erick Jannes is eens in de twee weken een schoolweek werkzaam op onze school. Hij houdt zich vooral met dagelijks onderhoud in en rond de school.

Vakgebieden en methodes
U mag er van uit gaan, dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, nl.: Het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs) het basisdoel is.
Hieronder willen we een korte beschrijving geven van het onderwijs, in de groepen 1/2 en in de groepen 3 t/m 8.

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste kenmerken van de ontwikkelingsgebieden voor u op een rij. We houden bij ons onderwijs rekening met de actualiteit en vinden dat het onderwijs moet aansluiten bij de verschillen in het ontwikkelingsniveau, de verschillen in behoeftes en de verschillen in de aanpak van de kinderen. De leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methodes die we gebruiken. Deze methodes zijn allemaal getoetst aan de kerndoelen.
Bij het lezen van dit hoofdstuk moet u zich steeds realiseren, dat op de Heuvellaanschool het goed in je vel zitten én het goed kunnen functioneren binnen de groep, net zo belangrijk zijn, als het bereiken van goede resultaten bij de verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden.

Sociale en emotionele ontwikkeling
U heeft al kunnen lezen dat uw kind zich op de eerste plaats “thuis” moet voelen. Vandaar, dat we eerst meer vertellen over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied en daarna werken we de verschillende vak- en vormingsgebieden nader uit.

Methode Leefstijl
Zoals al omschreven vinden we dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen vanuit een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen. Dat basisgevoel vindt voor een belangrijk deel zijn oorsprong in de sociale omgang van kinderen met elkaar op school en in hun groep. We besteden aan dit ontwikkelingsgebied structureel aandacht. Daarom hebben we gekozen om vanaf groep 1, door de hele school heen, te werken met de methode “Leefstijl”.
De methode “Leefstijl” sluit aan bij de kerndoelen van het vormingsgebied “gezond en redzaam gedrag”.
“Leefstijl” gaat er vanuit, dat het zinvol is kinderen de sociaal-emotionele vaardigheden zoals inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid, uitgestelde behoeftebevrediging e.d., bij te brengen.
Dit zijn niet alleen karaktereigenschappen die voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen onontbeerlijk zijn, maar ook voor het (latere) functioneren in de samenleving.

Gedragen gedrag
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen (maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten) op een zelfde manier met elkaar omgaan en elkaar op een zelfde manier kunnen aanspreken op elkaars gedrag, hebben we een protocol opgesteld. Dat protocol is aan het begin van ieder schooljaar in alle groepen onderwerp van gesprek. De regels voor omgang met elkaar binnen elke afzonderlijke groep vinden hun basis in deze schoolafspraken.

Spelen en werken in de groepen 1 en 2
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen. De inrichting van het lokaal en de manier van werken is ook anders. Om u een idee te geven van een doorsnee dag:
– U kunt de kinderen elke schooldag vanaf 08.25 uur naar binnen brengen. Dat geeft u de tijd om even rustig afscheid te nemen, zodat uw kind goed aan de schooldag kan beginnen.
– Elke dag start met een inloopactiviteit. Als u uw kind naar de groep brengt, kunt u samen met uw kind aan de slag om vervolgens uw kind actief achter te laten in de groep. Op deze manier houden we rekening met de energie, waarmee de kinderen willen starten en kunt u dagelijks echt betrokken zijn bij het begin van de schooldag.                – – Na deze inloop volgt een groepsgesprek in de “vaste kring”. Vanuit die kring worden steeds opnieuw de activiteiten opgestart. Die krijgen verder vorm in de verschillende speel-/ontwikkelingshoeken en in het werken aan de groepstafels. De leerkracht zorgt er voor dat in de hoeken en de “keuzekasten” voldoende uitdagend materiaal ligt om de kinderen op alle gebieden te prikkelen.

Spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Al spelend wordt het leerproces in gang gezet. “Spelend ontwikkelen” zetten we daarom centraal in de groepen 1 en 2. De leerkracht heeft in het proces een begeleidende, stimulerende en sturende rol. De school werkt met de methode Onderbouwd. Dit is een methode bestaande uit materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Het pakket is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor groep 1-2. Uitgangspunt voor de leerkracht is, dat er wordt aangesloten bij wat het kind al kan. Vanuit die zekerheid volgt de volgende stap in de ontwikkeling, waar het materiaal, de leerkracht, de vriendjes en de omgeving het kind toe uitdagen. Dat betekent dat kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit “succeservaringen”, een belangrijke drijfveer die plezier in het naar school gaan ondersteunt.

In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. In de kring treft u ook het “dag ritmepakket” aan, waarop de kinderen precies kunnen zien wat hen de dag te wachten staat. Er wordt hard gewerkt aan het leren omgaan met de andere kinderen in verschillende speel- en werksituaties.

De verschillende “vak- en vormingsgebieden” die op het weekrooster staan, worden in samenhang met elkaar gegeven, meestal aan de hand van een thema. De leerkracht zorgt ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er zijn heel veel materialen op school aanwezig om de ontwikkeling van de jongste kinderen te ondersteunen.

Voor jonge kinderen is de ontwikkeling van de motoriek van groot belang. We zorgen er dus voor, dat er elke dag “vrij wordt gespeeld” of gericht wordt “gegymd”, buiten of in onze mooie gymnastiekzaal, die aan de school is vast gebouwd.

We vinden het erg belangrijk, dat het fundament voor de verdere ontwikkeling heel goed wordt gelegd. We moeten voor een goede basis dus voldoende tijd nemen. Soms twijfelen we eraan of een kind voldoende tijd heeft gehad om al te kunnen starten met het leren rekenen, schrijven en lezen. In overleg met de ouders wordt dan besloten of we de voorkeur geven aan doorgaan of een pas op de plaats maken. We zien liever dat een kind wat langer de kans krijgt zich te ontwikkelen in de groepen 1 of 2, dan dat het nog jaren op de tenen moet lopen omdat de overstap naar groep 3 te vroeg werd genomen.
Jonge kinderen gaan graag naar school, omdat ze er allerlei nieuwe ervaringen kunnen opdoen en zich elke dag opnieuw vanuit het gevoel “succes te behalen” ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen dat plezier blijven beleven!

Het onderwijsaanbod in de groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 verschuift het accent van “spelend leren”, via “lerend spelen”, naar “ontwikkelen waar leren centraal staat”. Gaandeweg komt het zwaartepunt meer te liggen op de verstandelijke ontwikkeling, op het gebied van lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Natuurlijk besteden we ook hier veel aandacht aan de creatieve, de sociale en de emotionele ontwikkeling.
In de groepen 3 t/m 8 ligt de leerstof voor een belangrijk deel vast in de methoden die we ervoor hanteren. Vanaf de groepen 4 wordt er ook gewerkt met individuele iPads.

Gedifferentieerd onderwijs
Bij “onderwijsinhoudelijke veranderingen” hoort ook de wijze waarop we omgaan met het aanbieden en verwerken van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Uit onze uitgangspunten voor ons onderwijs blijkt, dat wij streven naar gedifferentieerd onderwijs. Deze benadering betekent, dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de verschillen in kinderen. Verschillen die zich op veel gebieden laten zien, zoals: verschil in tempo, ontwikkelingsniveau, leerstrategie, pedagogische benadering, enz. Dat vraagt van de leerkrachten een vorm van onderwijs, die daar goed bij past en daar ruimte voor biedt.
• Gedifferentieerde instructie. (Uitleg van lesstof aansluitend op de leerstrategie en het niveau van kinderen.)
• Keuzebord/zelfstandig werken/dag- en weektaken.
• Gedifferentieerde verwerking van lesstof. (Aanbieden van herhalingsstof en verrijkingsstof)
• Afspraken over de inzet van handelings- en groepsplannen bij kinderen die extra aandacht of zorg behoeven.