Organisatie van ons onderwijs

Groepen
We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem met homogene jaargroepen en combinatiegroepen.

De groepen worden samengesteld op basis van leeftijd en onderwijsinhoudelijke argumenten. Belangrijke overwegingen daarbij zijn:
• Vertrouwdheid en veiligheid,
• Rekening houden met verschillen in aanpak en ontwikkeling,
• Aantal kinderen per groep,
• Goede verdeling tussen meisjes en jongens
• Efficiënte inzet van de leerkrachten.

Bouwen
De school is organisatorisch verdeeld in 2 bouwen: bouw 1 t/m 3 en bouw 4 t/m 8. Naast teamvergaderingen zijn er bouwvergaderingen – voorgezeten door de bouwcoördinator – waarin bouwspecifieke zaken aan de orde komen.
We vinden het belangrijk, dat we onze benadering, werkwijze en ontwikkelingsdoelen van groep naar groep goed op elkaar afstemmen. Deze doorgaande lijn is dan ook vast onderwerp van gesprek tijdens de studiedagen en in de bouwvergaderingen.

Ons team
Ons team bestaat uit ongeveer 28 leden, die enthousiast vorm geven aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, kwaliteitscoördinator, ICT-er en directeur.

De groepsleerkrachten
De leerkracht is de verantwoordelijke persoon en dus voor ouders het eerste aanspreekpunt.
Onze leerkrachten zijn natuurlijk op de eerste plaats bezig met het geven van onderwijs. Het voorbereiden, uitvoeren en nakijken van de lessen en het extra helpen van zorgleerlingen neemt het grootste deel van de tijd in beslag.
Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht nog schooltaken, die de hele schoolorganisatie ten goede komen.
In de meeste groepen hebben twee leerkrachten in een duobaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Zij hebben uiteraard nauw overleg met elkaar over de gang van zaken in de groep. Ook collega’s van parallelle groepen hebben intensief contact met elkaar.
Onze school telt ongeveer 22 leerkrachten. We streven naar een evenwichtige opbouw in het team. Het huidige team varieert in leeftijd van 24 tot ongeveer 63 jaar.

Taken en functies van de teamleden
Naast de taken die leerkrachten vervullen als groepsleerkracht, zijn er nog andere taken te vervullen, zoals o.a.:
• Kwaliteitscoördinator (coördineren van de kwaliteitszorg)
• ICT-er (voorzitter van de ICT-taakgroep die beleid ontwikkelt voor de digitale ontwikkeling en aanspreekpunt voor digitale problemen in school)
• Vertrouwenspersoon (bij vragen en klachten)
• Bouwcoördinatoren onderbouw en bovenbouw
• LC-leerkrachten, leerkrachten met specialisaties op verschillende gebieden. Zij denken mee met management in tal van organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken die van belang zijn voor de Heuvellaan.
• Opleider In De School (OIDS = coördineren van alle stages);
• Deelname in de medezeggenschapsraad en ouderraad, enz. ;
• Deelname aan taak- of werkgroepen t.b.v. onderwijsvernieuwingen, zoals ICT, Onderwijsinhoud, Klassenmanagement en SEO (sociaal-/emotionele ontwikkeling)

De directie
Ellen Mulder is de directeur van de school.

De vakleerkrachten
Op donderdag wordt gymnastiekles gegeven door vakleerkracht meester Gert Jan van de Vorsten. De tweede gymles wordt gegeven door de eigen leerkracht.

Verder hebben we op school 1 dag een leerkracht vrij geroosterd voor begeleiding aan de kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben.

De onderwijsassistent
Het schoolteam wordt ondersteund door een onderwijsassistent (parttime). Zij begeleidt het ontwikkelingsproces van de extra zorg bij kleine groepjes kinderen of ondersteunt de begeleiding van kinderen individueel vooral op het gebied van lezen.

Administratief medewerker
Iedere ochtend is Swanny Diks tot 11.00 uur aanwezig op school voor het regelen van administratieve zaken.

De conciërge
Erick Jannes werkt om de week op onze school voor dagelijks onderhoud in en rond de school.

Vakgebieden en methodes
We willen onderwijs van hoge kwaliteit verzorgen en gebruiken hiervoor eigentijdse methodes en hulpmiddelen.
In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste kenmerken van de ontwikkelingsgebieden voor u op een rij. We houden bij ons onderwijs rekening met de actualiteit en vinden dat het onderwijs moet aansluiten bij de verschillen in het ontwikkelingsniveau, de verschillen in behoeftes en de verschillen in de aanpak van de kinderen. De leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methodes die we gebruiken.
Bij het lezen van dit hoofdstuk moet u zich steeds realiseren, dat op de Heuvellaanschool het goed in je vel zitten én het goed kunnen functioneren binnen de groep, net zo belangrijk zijn, als het bereiken van goede resultaten bij de verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden.

Sociale en emotionele ontwikkeling
U heeft al kunnen lezen dat uw kind zich in de eerste plaats thuis moet voelen. Vandaar, dat we eerst meer vertellen over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied en daarna werken we de verschillende vak- en vormingsgebieden nader uit.

De eerste 8 a 10 weken van een schooljaar heten wel de Gouden Weken. Het zijn de weken waarin een groep zich weer opnieuw verhoudt tot de nieuwe omstandigheden met wellicht een nieuwe groep en een andere leerkracht. In deze fase worden de groepsafspraken in de klas gemaakt en vinden observaties plaats m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling. De belangrijkste ontwikkelgebieden van 4 t/m 12 jaar hebben te maken met

  • Sluiten van vriendschappen
  • Oplossen van ruzies/conflicten
  • Een ander helpen
  • Kunnen samenwerken en samen spelen
  • Aansluiting zoeken en vinden bij de groep

Met het leerlingvolgsysteem van Cito Leerling in Beeld houden leerkrachten observatielijsten bij die zicht geven op de sociale ontwikkelpunten. Twee keer per jaar vullen leerlingen vragenlijsten in m.b.t. het sociale welbevinden en betrokkenheid bij school. Als er aanleiding voor is, gaan leerkrachten met kinderen in gesprek.

Methode Kwink
Kinderen kunnen zich alleen goed kunnen ontwikkelen vanuit een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen. Dat basisgevoel vindt voor een belangrijk deel zijn oorsprong in de sociale omgang van kinderen met elkaar op school en in hun groep. We besteden aan dit ontwikkelingsgebied structureel aandacht. Daarom hebben we gekozen om vanaf groep 1, door de hele school heen, te werken met een methode die daar aandacht aan geeft. We gebruiken vanaf 2023-2024 hiervoor van groep 1 t/m 8 de methode Kwink. Hierbij zetten we vooral in op doelen voor sociaal-emotionele vaardigheden zoals inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid, e.d. en ook op burgerschap in het algemeen.

Klassenregels
Elke groep stelt bij de start van het schooljaar klassenregels op. Deze worden samen opgesteld en nageleefd.

Spelen en werken in de groepen 1 en 2
De inrichting van het lokaal en de manier van werken is in de groepen 1 en 2 gericht op spelend werken en leren. Elke dag start met een inloopactiviteit. Ouders mogen op afgesproken momenten mee naar binnen. Ze kunnen dan even samen met hun kind aan de slag om vervolgens het kind actief achter te laten in de groep. Op deze manier houden we rekening met de energie, waarmee de kinderen willen starten en kunnen ouders/verzorgers betrokken zijn bij het begin van de schooldag. Na deze inloop volgt een groepsgesprek in de “vaste kring” met het ritme van de dag. Vanuit die kring worden steeds opnieuw de activiteiten opgestart passend bij de gestelde doelen bij de thema’s waarmee gewerkt wordt. Die krijgen verder vorm in de verschillende speel-/ontwikkelingshoeken en in het werken aan de groepstafels. De leerkracht zorgt er voor dat in de hoeken en de “keuzekasten” voldoende uitdagend materiaal ligt om de kinderen op alle gebieden te prikkelen. De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in de digitale methode ‘Onderbouwd’, zodat helder is op welk niveau een leerling kan worden uitgedaagd of geprikkeld.

Al spelend wordt het leerproces in gang gezet en daarom staat spelend leren centraal in de groepen 1 en 2. De leerkracht heeft in het proces een begeleidende, stimulerende en sturende rol. Uitgangspunt voor de leerkracht is, dat er wordt aangesloten bij wat het kind al kan. Vanuit die zekerheid volgt de volgende stap in de ontwikkeling, waar het materiaal, de leerkracht, de vriendjes en de omgeving het kind toe uitdagen. Dat betekent dat kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit succeservaringen, een belangrijke drijfveer die plezier in het naar school gaan ondersteunt.

In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. In de kring treft u ook het “dagritmepakket” aan, waarop de kinderen precies kunnen zien wat hen de dag te wachten staat. Er wordt hard gewerkt aan het leren omgaan met de andere kinderen in verschillende speel- en werksituaties.

Voor jonge kinderen is de ontwikkeling van de motoriek van groot belang. We zorgen er dus voor, dat er elke dag “vrij wordt gespeeld” of gericht wordt “gegymd”, buiten of in de gymnastiekzaal. Naast de grove motoriek wordt ook aandacht besteed aan de fijne motoriek zoals knippen, plakken, voorbereidend schrijven, etc.

We vinden het erg belangrijk, dat het fundament voor de verdere ontwikkeling heel goed wordt gelegd. Jonge kinderen gaan graag naar school, omdat ze er allerlei nieuwe ervaringen kunnen opdoen en zich elke dag opnieuw vanuit het gevoel “succes te behalen” ontwikkelen. Daar zetten we graag op in!

Het onderwijsaanbod in de groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 wordt er steeds meer methodisch gewerkt en komt het zwaartepunt meer te liggen op de verstandelijke en cognitieve ontwikkeling op het gebied van lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Natuurlijk besteden we ook hier veel aandacht aan de creatieve, de sociale en de emotionele ontwikkeling. In de groepen 3 t/m 8 ligt de leerstof voor een belangrijk deel vast in de methoden, die we met zorg kiezen. Vanaf de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met individuele Chromebooks, vooral bij de vakken spelling en rekenen.

Gedifferentieerd onderwijs
Wij streven naar passend onderwijs. Dit betekent, dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de verschillen in kinderen en proberen in te spelen op de onderwijsbehoeften. Verschillen die zich op veel gebieden laten zien, bijvoorbeeld in werktempo, ontwikkelingsniveau, leerstrategie, pedagogische benadering, enz.  Leerkrachten organiseren het onderwijs in de groep in de basis op ongeveer 3 niveaus per vak.
• Gedifferentieerde instructie. (Uitleg van lesstof aansluitend op het niveau van kinderen.)
• Keuzebord/zelfstandig werken/dag- en weektaken.
• Gedifferentieerde verwerking van lesstof. (Aanbieden van verwerking op niveau en/of herhalingsstof en verrijkingsstof)
• Afspraken over de inzet van handelings- en groepsplannen bij kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben.