Rapporten

Rapporten – digitaal rapport

We hebben per jaar 3 vaste gespreksmomenten met ouders. Het eerste (november) gesprek gaat vooral om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In het tweede en derde gesprek staat het rapport centraal en dus de vorderingen van uw kind.

De digitale schoolrapporten worden in de week voorafgaand aan de gesprekken gepubliceerd in het ouderportaal, waardoor u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de leerkracht.

Groepen 1 en 2:

Kinderen van 4 en 5 jaar laten zich moeilijk beschrijven in een rapport.

Hun ontwikkeling verloopt daarvoor nog te onvoorspelbaar. We bespreken die daarom liever op de contactavonden aan de hand van observatielijsten van het spelen en werken van de kinderen. Voor de groepen 1 en 2 zijn er drie contactavonden gepland, waarin u met de leerkrachten van gedachten kunt wisselen over de ontwikkeling van uw kind(eren).

Aan het eind van groep 2 wordt er met de ouders/verzorgers in een gesprek en aan de hand van een rapport stilgestaan bij de vorderingen die het kind in de groepen 1 en 2 heeft gemaakt. Ook krijgen de kinderen een map met speelwerkbladen en tekeningen, waaraan de ontwikkeling van het kind valt af te lezen. In dit gesprek komt ook aan de orde welke adviezen de leerkracht geeft ten aanzien van de doorstroming naar groep 3. Het groep 2 rapport is een weerslag van onze bevindingen en onze adviezen. De gesprekken naar aanleiding van dit rapport willen we graag met alle ouders op de contactavond voeren.

Groep 3 t/m 8:

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 rapporten (februari en juni/juli).

Dit zijn uitvoerige rapporten waarin aandacht is voor de sociaal-emotionele kant, de werkhouding en de prestaties van het kind.

Voor de eerste twee contactavonden worden alle ouder(s)/verzorger(s) met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Om dit gesprek zo goed en efficiënt is het van belang, dat u voor het gesprek het rapport al met uw kind doorneemt. Het november en januari/februari gesprek zijn verplicht. De contactavond in juni/juli is niet verplicht.

We gaan er van uit, dat u allemaal als vanzelfsprekend zeer betrokken bent bij en nieuwsgierig bent naar de vorderingen in de ontwikkeling van uw kind(eren).

In groep 8 wordt tijdens de november contactavond tevens het voorlopig schoolkeuzeadvies gegeven. Het definitieve schooladvies wordt gegeven tijdens het gesprek in januari.

Schoolafspraak overigens is, dat de kinderen het januari/februari rapport pas meekrijgen, als dit ook daadwerkelijk is besproken met de ouder(s)/verzorger(s).