Rapporten

Gesprekken

We hebben in de groepen 1 t/m 8 per jaar 3 vaste gespreksmomenten met ouders. Bij de groepen 3 t/m 8 wordt het gesprek met het kind gevoerd en zijn de ouders daarbij aanwezig.

Bij de groepen 1 t/m 7 is het eerste gesprek al in september ter kennismaking. In het tweede (februari) en derde gesprek (juni/juli) staat het rapport centraal.

Ook in groep 8  zijn er 3 gespreksmomenten. Het eerste gesprek is het coachingsgesprek, in de eerste schoolweken. Hier wordt het voorlopig advies uit groep 7 nogmaals bekeken en samen met ieder kind zal er een plan opgesteld worden voor de doelen die het wil halen in groep 8. In januari volgt er nog een voorlopig adviesgesprek waarna, na de uitslag van de doorstroomtoets, het definitieve advies wordt gegeven.  

Rapporten groepen 1 en 2:

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen aan het einde van het jaar een rapport mee naar huis. In dit rapport is het niveau van rekenen, taal en motoriek af te lezen. Daarnaast wordt er in het rapport aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en zijn er werkjes van ieder kind toegevoegd. Op de verschillende gespreksmomenten met ouders bespreken we uiteraard wel hoe een kind ervoor staat. Dit doen we aan de hand van observatielijsten en leerdoelen die het niveau van het spelen en werken weergeven.

Rapporten groep 3 t/m 8:

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 keer per jaar een rapport (februari en juli).

Dit zijn rapporten waarin aandacht is voor de sociaal-emotionele kant, de werkhouding en de prestaties van het kind. Voor het eerste rapportgesprek in februari worden alle ouders van de groepen 3 t/m 7 met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Het rapportgesprek in juni is facultatief, dit vindt plaats op verzoek van ouders of leerkracht. Om de rapportgesprekken zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat ouders voor het gesprek het rapport al met hun kind doornemen. De digitale schoolrapporten van de groepen 3 t/m 8 worden in de week voorafgaand aan de gesprekken gepubliceerd in het ouderportaal, waardoor ouders zich kunt voorbereiden op het gesprek met de leerkracht.

We gaan er van uit, dat ouders als vanzelfsprekend zeer betrokken zijn naar de vorderingen in de ontwikkeling van hun kind(eren).