Rapporten

Gesprekken

We hebben in de groepen 1 t/m 8 per jaar 3 vaste gespreksmomenten met ouders. Bij de groepen 3 t/m 8 wordt het gesprek met het kind gevoerd en zijn de ouders daarbij aanwezig.

 

Bij de groepen 1 t/m 7 gaat het eerste (november) gesprek vooral om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In het tweede en derde gesprek staat het rapport centraal en dus de vorderingen van uw kind.

 

Ook in groep 8 vinden er 3 gespreksmomenten plaats. Het eerste gesprek is het coachingsgesprek dat in de eerste schoolweken zal plaatsvinden. Hier wordt het voorlopig advies dat in midden groep 7 is gegeven nogmaals bekeken en samen met uw kind zal er een plan opgesteld worden voor de doelen die uw kind wil halen in groep 8. Net zoals bij de groepen 1 t/m 7 volgt hierna in november het gesprek over de sociaal-emotionele ontwikkeling en zal tijdens het rapportgesprek in januari/februari het definitieve advies gegeven worden.

 

Rapporten groepen 1 en 2:

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen aan het einde van het jaar een rapport mee naar huis. In dit rapport is het niveau van rekenen, taal en motoriek af te lezen. Daarnaast wordt er in het rapport aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en zijn er werkjes van uw kind toegevoegd. Op de verschillende gespreksmomenten met ouders bespreken we uiteraard wel hoe uw kind ervoor staat. Dit doen we aan de hand van observatielijsten en leerdoelen die het niveau van het spelen en werken van uw kind weergeven. In januari krijgt u voorafgaand aan het gesprek hiervan een rapportage toegestuurd zodat u zich kunt voorbereiden.

 

Rapporten groep 3 t/m 8:

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 keer per jaar een rapport (februari en juli).

Dit zijn rapporten waarin aandacht is voor de sociaal-emotionele kant, de werkhouding en de prestaties van het kind. Voor het eerste rapportgesprek in februari worden alle ouders met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Het rapportgesprek in juni is facultatief, dit vindt plaats op verzoek van ouders of leerkracht. Om de rapportgesprekken zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat u voor het gesprek het rapport al met uw kind doorneemt. De digitale schoolrapporten van de groepen 3 t/m 8 worden in de week voorafgaand aan de gesprekken gepubliceerd in het ouderportaal, waardoor u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de leerkracht.

 

We gaan er van uit, dat u allemaal als vanzelfsprekend zeer betrokken bent bij en nieuwsgierig bent naar de vorderingen in de ontwikkeling van uw kind(eren). Schoolafspraak overigens is, dat de kinderen het rapport allemaal op eenzelfde moment meekrijgen nadat alle gesprekken gevoerd zijn.