Missie en visie

Onze Missie: waar we voor staan

Op de Heuvellaan zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk betrokken bij de dagelijkse, gevarieerde manieren van werken en leren in een veilig, uitdagend leefklimaat.

De unieke kwaliteiten van ieder kind willen we bewust inzetten in ons onderwijs. Als kinderen op basis van die unieke en erkende verschillen met elkaar gaan samenwerken, worden ze daar vanzelf ‘rijker’ van. Ze leren de eigen kwaliteiten bewust in te zetten als aanvulling of verrijking op de kwaliteiten, die in de groep door andere kinderen al worden ingebracht. Door op een positieve en kritische manier om te gaan met de eigen inbreng leren de kinderen zichzelf beter kennen en leren ze ‘de ander” te waarderen.

 

Onze Visie: waar we voor gaan

Op de Heuvellaan willen we een uitdagende onderwijsleeromgeving en  een veilig leefklimaat creëren (1) waar kinderen en leerkrachten op een actieve creatieve hedendaagse werkwijze (2) middels het didactisch concept van coöperatief leren samenwerken aan een leertaak (3) om zo gezamenlijke en individuele doelen te bereiken (4). Hierbij maken we gebruik van de talenten van zowel de leerlingen als de leerkrachten (5), want ieder kind is uniek

Onze visie is gebaseerd op 5 pijlers:

 1. Een uitdagende onderwijsleeromgeving en veilig leefklimaat creëren
 2. Actieve creatieve hedendaagse werkwijze (manier)
 3. coöperatief lerend samenwerken
 4. Gezamenlijke en individuele doelen bereiken
 5. Gebruik makend van talenten leerlingen en leerkrachten

 

Veiligheid start voor ons met respect voor elkaar. In een open sfeer willen we altijd met elkaar in gesprek blijven. Mede hierdoor ervaren we op de Heuvellaan een prettig warm ontwikkelingsklimaat. We gaan uit van het positieve gedrag.  De school vindt duidelijke regels omtrent de omgang met elkaar en onze omgeving belangrijk. Deze moeten duidelijk voor kinderen, ouders en schoolteam zijn.

 

We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Onderwijs moet uitdagend zijn, een avontuur blijven. Kinderen voelen zich onderling betrokken bij elkaar en bij de school en leren hun ervaringen te delen.

 

We houden rekening met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Alle kinderen krijgen “basisstof” aangeboden. Daarnaast is er stof voor wie meer aan kan en stof voor wie meer oefening nodig heeft.

De leeropbrengsten worden altijd besproken in het team, opvallende zaken worden in een plan van aanpak gezet en vervolgens volgt hier actie op. Dit kan in een werkgroep gebeuren, maar ook op teamniveau. Om ‘onderwijs op maat’ mogelijk te maken is het noodzaak, dat de school beschikt over een duidelijk systeem van leerlingenzorg. We hebben daarom twee IB-ers, die deze zorg coördineren.

We streven naar goede samenwerking tussen ouders en school. Ideaal zou zijn, als school en thuis dezelfde benadering hebben bij de opvoeding. Het is dus van belang dat school en thuis goed op elkaar zijn afgestemd. Dat willen we bereiken door:

 • goede communicatie (bv. coaching gesprekken)
 • het delen van verantwoordelijkheid (medezeggenschaps- en ouderraad).
 • hulp bij de uitvoering van het onderwijs
 • hulp bij het opzetten en organiseren van de vele evenementen en activiteiten. We moeten ons t.a.v. de visie en missie afvragen of deze toekomstgericht, concurrerend is en tenslotte wat hebben onze klanten (ouders en kinderen) er aan.
 • Ouders kiezen tegenwoordig voor een school niet alleen uit maatschappelijk bewustzijn. Sfeer en schoolconcept spelen een belangrijke rol, maar vooral “wat past het beste bij mijn kind”. Wij investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en willen onze kinderen een veilige en vooral een uitdagende leeromgeving bieden. Wij zien elk kind als speciaal en we willen leerproblemen niet slechts “repareren”, maar vooral voorkomen. De verschillen tussen de leerlingen zien we als een kans om van elkaar en met elkaar te leren.
 • Jij en ik …. samen meer!
 • In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.
 • Kortom … De school heeft een “lage drempel”. We willen ouders laten meedenken en meedoen!

Onze school is een openbare school vallend onder het bestuur van stichting Leerplein055 te Apeldoorn. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, zonder discriminatie en geweld.

Coöperatief Leren
Bij “onderwijsinhoudelijke veranderingen” hoort ook de wijze waarop we omgaan met het aanbieden en verwerken van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Uit onze uitgangspunten voor ons onderwijs blijkt, dat wij streven naar “adaptief onderwijs”.
Deze “adaptieve” benadering betekent, dat aansluiten bij de verschillen in kinderen. Verschillen die zich op veel gebieden laten zien, zoals: verschil in tempo, ontwikkelingsniveau, leerstrategie, pedagogische benadering, enz. Dat vraagt van de leerkrachten een vorm van onderwijs, die daar goed bij past en daar ruimte voor biedt.
Een onderwijsmodel dat bij dit gedachtegoed naadloos aansluit is het “Coöperatief Leren”. Niet alleen is “Coöperatief Leren” een erg efficiënte manier om kinderen met elkaar én van elkaar te laten leren, het biedt ook uitstekende mogelijkheden om de sociale en emotionele ontwikkeling op een heel praktische en veelzijdige manier extra aandacht te geven. “Coöperatief Leren” wordt in alle groepen van de school toegepast en is een blijvend onderdeel van de scholing van onze leerkrachten.
Enkele voorbeelden:
• Gedifferentieerde instructie. (Uitleg van lesstof aansluitend op de leerstrategie en het niveau van kinderen.)
• Keuzebord / zelfstandig werken.
• Gedifferentieerde verwerking van lesstof. (Aanbieden van herhalingsstof en verrijkingsstof nadat de basisstof wordt beheerst.)
• Gedragen Gedrag: Regels voor omgaan met elkaar.
• Afspraken over de inzet van handelings- en groepsplannen bij kinderen die extra aandacht / zorg behoeven.

Digitaal onderwijs

Moderne school met digitale schoolborden en touchscreens

Al jaren jaren geleden heeft het ‘ouderwetse’ schoolbord vanaf groep 3 plaatsgemaakt voor moderne, digitale schoolborden. Niet alleen kunnen wij hiermee op de gebruikelijke manier instructie geven, maar ook hebben wij directe toegang tot een prachtig instrument voor een multimediale leeromgeving. In de bovenbouw worden door de kinderen spreekbeurten en presentaties gegeven, nu compleet met powerpoints. Onze groepen 1 en 2 hebben de beschikking over een “Touch Screen”. Omdat dit bord in hoogte verstelbaar is, wordt het ook actief door onze jongste leerlingen zelf gebruikt.

touchscreen_002_[1600x1200]_[]digibord

 

 

 

 

 

De iPad in de klas

De Heuvellaan beschikt over een aantal mini-iPads die door de groepen te gebruiken zijn om in te zetten tijdens verschillende lessen. Sinds december 2016 werken de groepen 5 en 6 met individuele iPads van Gynzy. Ons streven is om dit in schooljaar 2017-2018 uit te breiden naar individuele iPads in de groepen 4 t/m 8. De iPads worden gebruikt voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld:

– Verrijken van lessen wereldoriëntatie​
– Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film)​
– Engels (vertaalmachine, mail, skypen)​
– Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid

 

 

 

 

 

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden) die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Wij hebben ervoor gekozen om geen volledige iPad- school te worden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en leren om ook bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier/ uit boeken.

 Gebruik van computers

Naast het digibord en de iPads beschikt elke groep over computers, die worden ingezet met de ondersteuning van ons onderwijs. Met onze softwarepakketten voor rekenen, taal en spelling werken de kinderen individueel op hun eigen niveau. De techniek maakt het mogelijk dat de opdrachten automatisch aansluiten bij het juiste niveau van het kind. De kinderen zijn ook erg betrokken bij de computerles, omdat de opdrachten actief en aantrekkelijk zijn. Daarnaast krijgen ze direct feedback wat een grote meerwaarde heeft! In onze aula staan 18 computers, waar alle groepen minimaal 1x per week gebruik van maken.

computer 1computer

 

 

 

 

 

Spetterproject
Het Spetterproject is inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs aan de Heuvellaan. Ook dit schooljaar willen wij de kinderen, u en onszelf dit feestje natuurlijk niet onthouden.
In alle groepen staat tijdens het project ongeveer twee weken een onderwerp centraal, waar wij door de hele school heen creatief mee aan de slag gaan. Het onderwijs in de “gewone vak- en vormingsgebieden” wordt gedurende dit project in het teken gesteld van het Spetterproject. Aan het einde van de periode wordt het Spetterproject door de hele school afgesloten met een feestelijke presentatie, samen met ouders, oma’s, opa’s, familie, buurtgenoten, enz.

Sociale structuur
Onderwijs kan pas starten, als de sfeer in de groep en op de school goed is.
Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, voelen zij zich sterk genoeg om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken.
Het is de taak van het schoolteam die veiligheid en vertrouwdheid te waarborgen. Daarom staat het werken aan een goede sociale structuur centraal in ons onderwijs.
De manier waarop de kinderen en de leerkrachten met elkaar om gaan is bepalend voor de mate waarin we rekening kunnen houden met de verschillen in ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de kinderen.
Om die sociale structuur goed in kaart te brengen, wordt naast de gewone overdracht aan de nieuwe leerkracht aan het eind van een schooljaar, ook de sociale structuur van een groep overgedragen. (Welke kinderen zijn voortrekkers in de groep, wie zijn de bruggenbouwers, wie hebben er een extra steuntje nodig, enz.) Om de sociale structuur in de groep te bevorderen, organiseren we elk jaar aan het begin van het schooljaar een activiteit in de groep. Die moet zo veel mogelijk dóór de kinderen en vóór de kinderen worden uitgevoerd.
Deze leuke activiteit voor de hele groep en voor de leerkrachten is een uitgelezen mogelijkheid om eens te kijken naar de verschillende sociale structuren.

De Heuveltuin, een uniek zorgproject
Een enthousiaste groep kinderen geeft al enige jaren zijn groene vorm aan dit bijzondere project. De Heuveltuin is een schooltuin gemaakt voor kinderen, door kinderen.
Kinderen (vanaf groep 5) die op een of andere manier lucht nodig hebben, krijgen op de woensdagochtend van 10.30 tot 12.15 uur de gelegenheid om in onze schooltuin te werken.
Door even niet aan het onderwijs mee te hoeven doen en hun energie en aandacht al werkend in de tuin te stoppen, krijgen deze kinderen nieuwe energie om het schoolwerk weer aan te kunnen.
Heuveltuiniers kunnen kinderen zijn die zich erg snel ontwikkelen, maar ook kinderen die emotioneel aan rust toe zijn. Kinderen die overtollige energie kwijt moeten, of even moeten uitblazen van al dat leren.
Enige opdracht is: Jullie moeten samen aan de slag. Maak gebruik van waar je met elkaar goed in bent!
Zo werken ze onder begeleiding in de tuin voor elkaar en voor zichzelf.
Zo helpen ze niet alleen zichzelf en elkaar, maar dragen ze ook nog eens hun steentje bij aan het onderwijs in school.
Kortom: “Jij en ik…. Samen meer!”
Komend schooljaar gaan we ook samen met studenten van het Helicon (MBO school) aan de slag met o.a. het verzorgen van dieren.

Smarties, onze hoog- en meerbegaafdheidsgroepen
Op onze school hebben we een grote groep kinderen die meer uitdaging nodig heeft. Samen met externe hulp en die van onze ouders bieden we deze kinderen op de woensdagochtend en de vrijdagmiddag extra activiteiten aan. U moet hierbij denken aan o.a. bridge, spelletjes (breinkrakers) en opdrachten als maquettes bouwen, prentenboeken maken etc.
Onze taakgroep hoog- en meerbegaafdheid werkt ieder jaar nieuwe projecten uit. Ieder half jaar wordt opnieuw gekeken volgens door de taakgroep opgestelde criteria welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Dus een leerling zit niet automatisch zijn/haar gehele schoolloopbaan op de Heuvellaan bij de Smarties.

Invoering Protocol Dyslexie:
Er worden steeds vaker problemen geconstateerd bij het (beginnend) leesproces. We willen deze problemen graag zo vroeg mogelijk leren onderkennen en aanpakken. De afgelopen schooljaren hebben de leerkrachten en de interne begeleiders zich op dit gebied geschoold. Onze speciale werkgroep dyslexie is in staat snel en effectief problemen die zouden kunnen wijzen op bijvoorbeeld een vorm van dyslexie, aan te pakken.